Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 5015/16
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:23.02.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Brezno
Obec:Brezno
Katastrálne územie:Brezno
Číslo listu vlastníctva:13287

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
3964/147Garáž

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ďurčíková LibušaŽelezničná 626/26, 962 31 Sliač1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:13.01.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:7447.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4965.00
Výška zábezpeky:2482.50
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 501516
Najnižšie podanie:4965.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 501516
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
22.02.202210:00Brezno

Ďalšie informácie

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba garáže, je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2839. Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/532 52 39.