Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1517/17
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. LLM MBA Buri Jozef
Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.02.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Levice
Obec:Uhliská
Katastrálne územie:Uhliská
Číslo listu vlastníctva:500

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
81434záhradaparcela registra C
373/12375trvalý trávny porastparcela registra C
6179686trvalý trávny porastparcela registra E
6180/1806orná pôdaparcela registra E

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ondrášková Anna, rod. SiekelováUhliská č. 73, 935 05 Uhliská1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.01.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1840.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1840.00
Výška zábezpeky:920.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK80 0900 0000 0050 4007 1033, VS 151717
Najnižšie podanie:1840.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK80 0900 0000 0050 4007 1033, VS 151717
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po udelení príklepu
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:v súlade s Exekučným poriadkom

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
16.02.202209:00Uhliská

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľností, ktoré sa budú dražiť, sa uskutoční dňa 16.02.2022 o 09:00 hod. v obci Uhliská, na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti doručenej exekútorskému úradu najneskôr predchádzajúci pracovný deň pred termínom obhliadky.