Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 446/2014 - 3. kolo
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.03.2022
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Bánovce nad Bebravou
Obec:Bánovce nad Bebravou
Katastrálne územie:Bánovce nad Bebravou
Číslo listu vlastníctva:2095 a 4393

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1662/222Zastavaná plocha a nádvorie
1663367Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
451662/2 a 1663Bytový dom o. č. 7, 9Byt č. 7

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Vavrisová JarmilaVeľké Dvorany 1791/6

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:14.01.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2800.00
Výška zábezpeky:1400.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 44614
Najnižšie podanie:2800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 44614
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.03.202209:30M. R. Štefánika 45, Bánovce nad Bebravou

Ďalšie informácie

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba so s. č. 45 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 4393.