Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 19482/2016 - 2. kolo
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Deák Jozef
Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.03.2022
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:Horná 23
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Galanta
Obec:Veľké Úľany
Katastrálne územie:Veľké Úľany
Číslo listu vlastníctva:1101

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1291/1503Zastavaná plocha a nádvorie
1291/2687Záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
10901291/110Rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kozmérová MartaNová 1060/21, Veľké Úľany1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:17.01.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:42100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:33680.00
Výška zábezpeky:16840.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 1948216
Najnižšie podanie:33680.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3709000000000302741963, VS: 1948216
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.03.202209:30Nová 1060/21, Veľké Úľany

Ďalšie informácie