Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 1176/11
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ing. LLM MBA Buri Jozef
Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.02.2022
Čas:14:00

Miesto konania dražby

Ulica:Ku Bratke 3
PSČ + Obec:93405 Levice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Belá
Katastrálne územie:Belá
Číslo listu vlastníctva:564

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
21/3375zastavaná plocha a nádvorieparcela registra C, právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 21/3 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 468.
21/172120zastavaná plocha a nádvorieparcela registra C
738/212350orná pôdaparcela registra C

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
AGROVAŽAN s.r.o.Športová 29, 943 01 Štúrovo1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:17.01.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:16328.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:16328.00
Výška zábezpeky:8164.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK80 0900 0000 0050 4007 1033, VS 117611
Najnižšie podanie:16328.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK80 0900 0000 0050 4007 1033, VS 117611
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po udelení príklepu
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:v súlade s Exekučným poriadkom

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
17.02.202210:00Obec Belá, okres Nové Zámky

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľností, ktoré sa budú dražiť, sa uskutoční dňa 17.02.2022 o 10:00 hod. v obci Belá, okres Nové Zámky, na základe predchádzajúcej písomnej žiadosti doručenej exekútorskému úradu najneskôr predchádzajúci pracovný deň pred termínom obhliadky.