Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:239EX203/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďorďovič Ladislav ml.
Ulica:Mierové námestie 1
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.05.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Mierové námestie č.1
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Ilava
Obec:Košeca
Katastrálne územie:Košeca
Číslo listu vlastníctva:2426

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
281/22459orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Tibor Kočík, nar. 11.9.1963Sadová ulica 888/62, Košeca1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:29.03.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:40600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:40600.00
Výška zábezpeky:20300.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK50 0900 0000 0051 2987 8538
Najnižšie podanie:40600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK50 0900 0000 0051 2987 8538
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Žiadne mimoriadne riziká neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:v zmysle § 150 zák. č. 233/1995 Z.z EP
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:udelením príklepu a jeho schválením súdom prechádzajú na vydražiteľa závady a úžitky z nehnuteľnosti

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
10.05.202210:00v mieste príslušnej nehnuteľnosti

Ďalšie informácie

v zmysle územno-plánovacej informácie obce Košeca je uvedený pozemok je určený na novú zástavbu bývania v rodinných domoch so základnou občianskou vybavenosťou