Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:369EX 276/2019
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Adamcová Lucia
Ulica:Miletičova 21
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.05.2022
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Miletičova 21
PSČ + Obec:82108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Senec
Obec:Most pri Bratislave
Katastrálne územie:Most pri Bratislave
Číslo listu vlastníctva:1267

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1532/24111orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Gregor PeterŠustekova 9, 851 04 Bratislava1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:30.03.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:20200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:20200.00
Výška zábezpeky:10100.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7702000000002945381251
Najnižšie podanie:20200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7702000000002945381251
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti. Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa môže po udelení príklepu ujať držby nehnuteľností, o tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenie príklepu. Týmto okamihom prechádzajú na vydražiteľa závady a úžitky z nehnuteľnosti. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.05.202210:00v mieste kde sa nehnuteľnosť nachádza

Ďalšie informácie