Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:274/2000
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Bulko Michal
Ulica:Nám.sv.Egídia 95
PSČ + Obec:05801 Poprad

Dátum a čas konania dražby

Dátum:24.05.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám.sv.Egídia 95
PSČ + Obec:05801 Poprad

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Liptovský Mikuláš
Obec:Važec
Katastrálne územie:Važec
Číslo listu vlastníctva:550

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
726/1623záhrada
726/2216trvalý trávny porast
727145zastavaná plocha a nádvorie
72835zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
321727rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Hyben BohuslavVažec1/4
Schamlová OtíliaVažec3/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:01.04.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:136000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:136000.00
Výška zábezpeky:17000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK11 1100 0000 0026 2038 1974, VS 2742000
Najnižšie podanie:34000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK11 1100 0000 0026 2038 1674, VS 2742000
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

draží sa iba 1/4 podiel povinného, nie nehnuteľnosť ako celok