Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 938/15
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:26.05.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Levice
Obec:Žemberovce
Katastrálne územie:Dolné Žemberovce
Číslo listu vlastníctva:1931

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
17436879Orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Pafčík PeterŠkolská 3091/10, Levice1/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:08.04.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:975.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:975.00
Výška zábezpeky:487.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 93815
Najnižšie podanie:975.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 93815
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
24.05.202210:00Žemberovce

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/532 52 39.