Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:190EX 621/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Vargová Marianna
Ulica:Hviezdoslavova 1234/4
PSČ + Obec:07501 Trebišov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.05.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hviezdoslavova 1234/4
PSČ + Obec:07501 Trebišov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice
Obec:Košice - Sever
Katastrálne územie:Severné Mesto
Číslo listu vlastníctva:15428, 15427

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
PASEO Development, družstvoStará Spišská cesta 38, 040 01 Košice, IČO: 47 399 2106/96

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.04.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK60 0200 0000 3503 3974 0622, VS: 62121
Najnižšie podanie:
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK60 0200 0000 3503 3974 0622, VS: 62121
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydražených nehnuteľností; o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Týmto okamihom prechádzajú na vydražiteľa závady a úžitky z nehnuteľnosti.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Predmetom dražby sú spoluvlastnícke podiely v rozsahu 6/96 z nehnuteľností: a) zapísaných na LV č. 15428, okres Košice I, obec Košice – Sever, katastrálne územie Severné Mesto: - parcela registra „C“ č. 6953/152 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, - parcela registra „C“ č. 6953/153 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m2, - parcela registra „C“ č. 6953/154 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, b) zapísaných na LV č. 15427, okres Košice I, obec Košice – Sever, katastrálne územie Severné Mesto: - parcela registra „C“ č. 6953/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 340 m2, - parcela registra „C“ č. 6953/75 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2, - parcela registra „C“ č. 6953/76 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2, - parcela registra „C“ č. 6953/77 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2, - parcela registra „C“ č. 6953/78 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 36 m2, - parcela registra „C“ č. 6953/79 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19 m2, - parcela registra „C“ č. 6953/155 – záhrada o výmere 116 m2, - parcela registra „C“ č. 8304/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2. Povinný: PASEO Development, družstvo, Stará Spišská cesta 38, 040 01 Košice, IČO: 47 399 210, je vlastníkom spoluvlastníckych podielov v rozsahu 6/96 z vyššie uvedených nehnuteľností. Všeobecná hodnota nehnuteľností (spoluvlastnícke podiely povinného v rozsahu 6/96) je určená znaleckým posudkom nasledovne: parcely registrované na LV č. 15428 - parcela registra „C“ č. 6953/152 – všeobecná hodnota draženého spoluvlastníckeho podielu, ktorá je zároveň najnižším podaním na dražbe ........................................ 119,00 €, - parcela registra „C“ č. 6953/153 – všeobecná hodnota draženého spoluvlastníckeho podielu, ktorá je zároveň najnižším podaním na dražbe ........................................ 50,00 €, - parcela registra „C“ č. 6953/154 – všeobecná hodnota draženého spoluvlastníckeho podielu, ktorá je zároveň najnižším podaním na dražbe ................................................... 6,00 €, parcely registrované na LV č. 15427 - parcela registra „C“ č. 6953/3 – všeobecná hodnota draženého spoluvlastníckeho podielu, ktorá je zároveň najnižším podaním na dražbe ...................................... 2 134,00 €, - parcela registra „C“ č. 6953/75 – všeobecná hodnota draženého spoluvlastníckeho podielu, ktorá je zároveň najnižším podaním na dražbe ........................................ 245,00 €, - parcela registra „C“ č. 6953/76 – všeobecná hodnota draženého spoluvlastníckeho podielu, ktorá je zároveň najnižším podaním na dražbe ....................................... 226,00 €, - parcela registra „C“ č. 6953/77 – všeobecná hodnota draženého spoluvlastníckeho podielu, ktorá je zároveň najnižším podaním na dražbe ....................................... 226,00 €, - parcela registra „C“ č. 6953/78 – všeobecná hodnota draženého spoluvlastníckeho podielu, ktorá je zároveň najnižším podaním na dražbe ....................................... 226,00 €, - parcela registra „C“ č. 6953/79 – všeobecná hodnota draženého spoluvlastníckeho podielu, ktorá je zároveň najnižším podaním na dražbe ....................................... 119,00 €, - parcela registra „C“ č. 6953/155 – všeobecná hodnota draženého spoluvlastníckeho podielu, ktorá je zároveň najnižším podaním na dražbe ....................................... 728,00 €, - parcela registra „C“ č. 8304/11 – všeobecná hodnota draženého spoluvlastníckeho podielu, ktorá je zároveň najnižším podaním na dražbe ....................................... 113,00 €. Dražobná zábezpeka je 50 % zo všeobecnej hodnoty nehnuteľností zistenej znaleckým posudkom, t. j. sumy: parcely registrované na LV č. 15428 - parcela registra „C“ č. 6953/152 – dražobná zábezpeka ............................................ 59,50 €, - parcela registra „C“ č. 6953/153 – dražobná zábezpeka ............................................ 25,00 €, - parcela registra „C“ č. 6953/154 – dražobná zábezpeka ............................................ 3,00 €, parcely registrované na LV č. 15427 - parcela registra „C“ č. 6953/3 – dražobná zábezpeka ............................................ 1 067,00 €, - parcela registra „C“ č. 6953/75 – dražobná zábezpeka ............................................ 122,50 €, - parcela registra „C“ č. 6953/76 – dražobná zábezpeka ............................................ 113,00 €, - parcela registra „C“ č. 6953/77 – dražobná zábezpeka ............................................ 113,00 €, - parcela registra „C“ č. 6953/78 – dražobná zábezpeka ............................................ 113,00 €, - parcela registra „C“ č. 6953/79 – dražobná zábezpeka ............................................ 59,50 €, - parcela registra „C“ č. 6953/155 – dražobná zábezpeka ............................................ 364,00 €, - parcela registra „C“ č. 8304/11 – dražobná zábezpeka ............................................ 56,50 €. Dražobná zábezpeka musí byť zložená na bezúročný účet súdneho exekútora vedený vo VÚB, a. s., pobočka Trebišov č. IBAN: SK60 0200 0000 3503 3974 0622, variabilný symbol 62121, najneskôr 1 deň pred konaním dražby. Zábezpeku možno zložiť aj v hotovosti do pokladne exekútora na exekútorskom úrade v deň konania dražby v dražobnej miestnosti najneskôr 30 minút pred konaním dražby.