Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 278/2020
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Sokol Ján
Ulica:Jantárova č. 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.05.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jantárová 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Obec:Staré
Katastrálne územie:Staré
Číslo listu vlastníctva:1621

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
537/1891orná pôda
1177291orná pôda
232447orná pôda
26513741orná pôda
46801156orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Pandová AnnaVoľa č.41/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.04.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4180.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:2090.00
Výška zábezpeky:1045.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0909000000005183082418
Najnižšie podanie:2090.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0909000000005183082418
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neevidované
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
18.05.202210:00na mieste, kde sa nehnuteľnosť podľa katastrálnej mapy nachádza

Ďalšie informácie

Ohliadka nehnuteľnosti sa uskutoční na základe telefonického prihlásenia sa na ohliadku súdnemu exekútorovi najneskôr 17.05.2022 do 15.00 hod.