Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 30/13
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Pračková Bronislava
Ulica:ul. Cyrila a Metoda 22
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.05.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Cyrila a Metoda 22
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Žiar nad Hronom
Obec:Vyhne
Katastrálne územie:Vyhne
Číslo listu vlastníctva:117

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
188615zastavaná plocha a nádvoriePozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom
1887842záhradaPozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
5821886Budova pre šport a na rekreačné účelyzáhradná chatka

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Smelák PeterVyhne 73, 966 02 Vyhne1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:19.04.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3790.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3790.00
Výška zábezpeky:1895.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK72 5600 0000 0053 0381 3001
Najnižšie podanie:3790.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK72 5600 0000 0053 0381 3001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:dňom udelenia príklepu (do držby)
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.05.202209:00Vyhne (na mieste samom)

Ďalšie informácie

Vyzývam potencionálnych dražiteľov, aby svoj záujem o obhliadku nehnuteľnosti oznámili telefonicky v kancelárii Exekútorského úradu na t.č. 045/672 6236, prípadne mailom bronislava.prackova@ske.sk alebo písomne prostredníctvom pošty najneskôr do 11.05.2022.