Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:12EX 346/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Brožina Michal
Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Dátum a čas konania dražby

Dátum:27.05.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stropkovská 633/3
PSČ + Obec:08901 Svidník

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Vranov nad Topľou
Obec:Ďurďoš
Katastrálne územie:Ďurďoš
Číslo listu vlastníctva:29

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
67483zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
316710rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Romana Horvátová a Stanislav HorvátSlovenská 367/3, Hanušovce nad Topľou1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.04.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:18207.84
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:9103.92
Výška zábezpeky:4551.96
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 0900 0000 0004 5026 3705, VS 3462020
Najnižšie podanie:9103.92
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 0900 0000 0004 5026 3705, VS 3462020
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.05.202215:00Ďurďoš 31

Ďalšie informácie