Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 630/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Špička Jaroslav
Ulica:Okulka 24/11
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.06.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Okulka 24/11
PSČ + Obec:09301 Vranov nad Topľou

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Široké
Katastrálne územie:Široké
Číslo listu vlastníctva:1604

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
422/282675Orná pôda
422/292729Orná pôda
422/302777Orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Zábrecký Milan082 37 Široké 5105/30

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.04.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:516.35
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:516.35
Výška zábezpeky:258.18
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK47 11 0000 0000 2927 90 8574
Najnižšie podanie:516.35
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK47 11 0000 0000 2927 90 8574
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli súdnym znalcom zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti – bez závad.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.06.202214:00Široké

Ďalšie informácie

Nehnuteľnosti sa budú dražiť tak ako sú uvedené na liste vlastníctva v celku. Všeobecná hodnota nehnuteľnosti určená znaleckým posudkom je spolu 516,35 EUR, po zaokrúhlení 517,- EUR. Výška dražobnej zábezpeky a najnižšie podanie podľa § 142 ods. 2 Exekučného poriadku je: parcela č. 422/28 najnižšie podanie 168,84 €, dražobná zábezpeka 84,42 € parcela č. 422/29 najnižšie podanie 172,24 €, dražobná zábezpeka 86,12 € parcela č. 422/30 najnižšie podanie 175,27 €, dražobná zábezpeka 87,64 €