Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:322EX 461/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:31.05.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Námestovo
Obec:Novoť
Katastrálne územie:Novoť
Číslo listu vlastníctva:6877, 1254

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
4775/41552orná pôdana LV č. 6877, podiel 1/36 + 1/2+ 17/36
4779/5132trvalé trávne porastyna LV č. 6877, podiel 1/36 + 1/2+ 17/36
5019/12492orná pôdana LV č. 6877, podiel 1/36 + 1/2+ 17/36
4213/1129zastavané plochy a nádvoriana LV č. 1254, podiel 1/9

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Augustín JašicaMútne 234, Mútneviď popis NHV

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.04.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:465.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:232.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 46118
Najnižšie podanie:465.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 46118
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Poznámky k predmetu dražby evidovanému na LV č. 1254: Rodinný dom s. č. 571 postavený na parcele č. 4213/1 bol asanovaný a pozemok nie je zastavaný stavbou k trvalému užívaniu. Vzhľadom k uvedenému nemôže byť rodinný dom súp. číslo 571 evidovaný na LV č. 1254 predmetom dražby. Najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a zvýšenej o hodnotu práv spojených s nehnuteľnosťou, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Znalec, Ing. Iveta Pohančeníková, určil všeobecnú cenu nehnuteľností nasledovne: VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 6877 Obec: Novoť Katastrálne územie: Novoť Okres: Námestovo Okresný úrad Námestovo, katastrálny odbor PARCELY registra E evidované na mape určeného operátu parc. č. 4775/4 – orná pôda o výmere 1552 m2, v podiele 1/36 + 1/2 + 17/36 94,00 EUR (slovom deväťdesiatštyri eur) parc. č. 4779/5 – trvalé trávne porasty o výmere 132 m2, v podiele 1/36 + 1/2 + 17/36 13,00 EUR (trinásť eur) parc. č. 5019/12 – orná pôda o výmere 492 m2, v podiele 1/36 + 1/2 + 17/36 143,00 EUR (jednostoštyridsaťtri eur) Spolu určil všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti, ktorá je zároveň podľa § 142 ods. 2 EP najnižším podaním vo výške 250,- EUR (slovom dvestopäťdesiat eur). Znalec, Ing. Jozef Stehlík, určil zaokrúhlene všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti: VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1254 v podiele 1/9 Obec: Novoť Katastrálne územie: Novoť Okres: Námestovo Okresný úrad Námestovo, katastrálny odbor PARCELY registra C evidované na katastrálnej mape Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku 4213/1 129 Zastavané plochy a nádvoria ktorá je zároveň podľa § 142 ods. 2 EP najnižším podaním, vo výške 215,00 EUR (dvestopätnásť eur). Výška dražobnej zábezpeky Dražobná zábezpeka je určená vo výške 50% zo všeobecnej hodnoty nehnuteľností určenej znaleckým posudkom, t. j. v prípade dražby nehnuteľností evidovaných na LV č. 6877, k.ú. Novoť spolu vo výške 125,- EUR, slovom jednostodvadsaťpäť eur a jednotlivo vo výške: parc. č. 4775/4 – orná pôda o výmere 1552 m2, v podiele 1/36 + 1/2 + 17/36 47,00 EUR (slovom štyridsaťsedem eur) parc. č. 4779/5 – trvalé trávne porasty o výmere 132 m2, v podiele 1/36 + 1/2 + 17/36 6,50 EUR (slovom šesť eur a päťdesiat centov) parc. č. 5019/12 – orná pôda o výmere 492 m2, v podiele 1/36 + 1/2 + 17/36 71,50 EUR (slovom sedemdesiatjeden eur a päťdesiat centov) a v prípade dražby nehnuteľností evidovanej na LV č. 1254, k.ú. Novoť vo výške 107,50 EUR, slovom jednostosedem eur a päťdesiat centov.