Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:121EX 317/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mruškovič Svätoslav
Ulica:Kúpeľná 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:31.05.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kúpeľná 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Prešov
Obec:Brežany
Katastrálne územie:Brežany
Číslo listu vlastníctva:18, 464

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
173120zastavaná plocha a nádvoriena LV č. 18, podiel 1/8
17443zastavaná plocha a nádvoriena LV č. 18, podiel 1/8
17526zastavaná plocha a nádvoriena LV č. 18, podiel 1/8
17646zastavaná plocha a nádvoriena LV č. 18, podiel 1/8
177634zastavaná plocha a nádvoriena LV č. 18, podiel 1/8

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
4917310rodinný dom na LV č. 464, podiel 1/16

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Dorková, rod. Matová Anna, nar. 1964Važecká 6792/12, 080 05 Prešov

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:22.04.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3825.00
Výška zábezpeky:1912.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK57 5600 0000 0088 3229 4001, VS 3172019
Najnižšie podanie:3825.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK57 5600 0000 0088 3229 4001, VS 3172019
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
30.05.202209:30na mieste samom, tzn. rodinný dom súpisné číslo 49 v obci Brežany

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť dva dni vopred u súdneho exekútora telefonicky na t. č. 051/7720808 v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. alebo písomne na emailovú adresu svatoslav.mruskovic@ske.sk.