Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:773/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rosina Július
Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:02.06.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Výčapy-Opatovce
Katastrálne územie:Výčapy-Opatovce
Číslo listu vlastníctva:LV 1384 a LV 3145

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
336/18450zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha a nádvorie
336/10260záhradazáhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
392336/18domrodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Chromá Ľuba r. ChromáVýčapy - Opatovce č. 392, 951 44 Výčapy - Opatovce1/6 na LV 1384 a 1/3 na LV 3145

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.04.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:9100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:9100.00
Výška zábezpeky:4550.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 77321
Najnižšie podanie:9100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 77321
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydražených spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: S výnimkou prechodu vlastníckeho práva k draženým spoluvlastníckym podielom na nehnuteľnostiam neprechádzajú na vydražiteľa žiadne závady ani úžitky z dražených spoluvlastníckych podielov na nehnuteľnostiach.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.05.202210:00v mieste nehnuteľností v obci Výčapy-Opatovce

Ďalšie informácie

Presná špecifikácia predmetu dražby: Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel 1/6 na: zastavanej ploche a nádvorí - parcele číslo 336/18 ( výmera celej parcely je 450 m2) rodinnom dome so súpisným číslom 392 ležiaci na parcele 336/18 Vyššie uvedené nehnuteľnosti a dražený spoluvlastnícky podiel sú zapísané na liste vlastníctva 1384 Okresným úradom Nitra ( okres Nitra, obec Výčapy-Opatovce, katastrálne územie Výčapy-Opatovce ) Ďalej je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel 1/3 na: záhrade – parcelné číslo 336/10 ( výmera celej parcely je 260 m2) Vyššie uvedená nehnuteľnosť a dražený spoluvlastnícky podiel sú zapísané na liste vlastníctva 3145 Okresným úradom Nitra ( okres Nitra, obec Výčapy-Opatovce, katastrálne územie Výčapy-Opatovce ) Dražené spoluvlastnícke podiely špecifikované vyššie sú vo vlastníctve Chromá Ľuba r. Chromá, Výčapy - Opatovce 392, Výčapy - Opatovce, PSČ 951 44, SR Kontakt na exekútora 038 5300 730, 0905 695 798 Žiadam prípadných záujemcov o obhliadku draženej nehnuteľnosti, aby za účelom prejavenia záujmu o účasť na obhliadke kontaktovali telefonicky exekútorský úrad aspoň 2 pracovné dni pred obhliadkou. Uvedené je nevyhnutné pre zabezpečenie vstupu na nehnuteľnosť. Žiadam prípadných účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky nenosili na dražbu v hotovosti, ale aby ich vkladali resp. prevádzali na účet exekútora uvedený v dražobnej vyhláške. Uvedené je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia konania dražby riadne a včas. Dôrazne žiadam, aby každý zložiteľ zábezpeky, ktorý ju vkladá alebo prevádza na účet exekútora dodržal vyššie uvedený variabilný symbol, a uviedol do poznámky pri vklade alebo prevode svoje identifikačné údaje, ktoré jeho vklad alebo prevod odlíšia od vkladov alebo prevodov iných účastníkov dražby. Zároveň je potrebné doklad o úhrade doniesť so sebou na dražbu. Žiadam právnické osoby, ktoré sa zúčastnia dražby ako dražitelia, aby na dražbu ich zástupca doniesol originál alebo overenú kópiu listiny, ktorá ho oprávňuje za právnickú osobu konať.