Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:146EX21/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Samec Libor
Ulica:Bradáčova ulica 7
PSČ + Obec:85286 Bratislava V.

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.06.2022
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:Bradačova 7
PSČ + Obec:85286 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Senec
Obec:Senec
Katastrálne územie:Senec
Číslo listu vlastníctva:1590

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
23822676vinicaPozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kubíček PatrikTehelná 53, 903 01 Senec, SR1/5

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.04.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:9940.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:9940.00
Výška zábezpeky:4970.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1711000000002947029075, vedený v Tatra banke a.s., VS: 2119
Najnižšie podanie:9940.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1711000000002947029075, vedený v Tatra banke a.s., VS: 2119
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon(§151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka.) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ak je vydražiteľom osoba, ktorá je oprávnenou osobou z viaznucej závady na nehnuteľnosti, neuplatňuje sa zníženie ceny nehnuteľnosti o hodnotu týchto závad. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Informácie o nehnuteľnosti: Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel povinného vo výške 1/5 z celkovej výmery nehnuteľnosti 2 676m2. V novom Územnom pláne mesta Senec -Koncept riešenia, ktoré mesto Senec v súčasnosti obstaráva, je pozemok parc.č.2382 súčasťou územia navrhovaného ako lokalita číslo 4,5 \"Stará hora - juh II\" vo variante I. na funkčné využitie\" bývanie, služby a drobné prevádzky\" a vo variante II. na funkčné využitie \" rekreačne bývanie a šport\". Proces obstarávania nového Územného plánu mesta Senec ešte prebieha. V súčasnosti bolo ukončené prerokovanie a vyhodnotenie stanovísk a pripomienok doručených ku Konceptu Územného plánu mesta Senec v rámci verejného prerokovania. Nový územný plán mesta Senec nadobudne platnosť a účinnosť po jeho schválení uznesením Mestského zastupiteľstva v Senci a vyhlásením jeho záväzných častí všeobecne záväzným nariadením.