Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:146EX241/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Samec Libor
Ulica:Bradáčova ulica 7
PSČ + Obec:85286 Bratislava V.

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.06.2022
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:Bradačova 7
PSČ + Obec:85286 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Senec
Obec:Hrubá Borša
Katastrálne územie:Hrubá Borša
Číslo listu vlastníctva:582

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
217/27912ostatná plochaspôsob využitia:Pozemok, na ktorom je manipulačná a skladová plocha, objekt a stavba slúžiaca lesnému hospodárstvu, umiestnenie pozemku: Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Krajčíová Zuzana rod. Krajčíová, Bc.Novojelčanská 920/104, Jelka PSČ:92523, SR1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.04.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4480.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:4480.00
Výška zábezpeky:2240.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1711000000002947029075,vedený v Tatra banke a.s., VS:24119
Najnižšie podanie:4480.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK1711000000002947029075,vedený v Tatra banke, a.s., VS:24119
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon(§151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka.) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ak je vydražiteľom osoba, ktorá je oprávnenou osobou z viaznucej závady na nehnuteľnosti, neuplatňuje sa zníženie ceny nehnuteľnosti o hodnotu týchto závad. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Informácie o nehnuteľnosti: Nehnuteľnosť - parkovacie státie o výmere 12m2 upravené spevneným povrchom zámkovou dlažbou kladenou do malty na podkladový betón sa nachádza pred obytným domom stojacím na ulici Pri akadémii v obci Hrubá Borša, okres Senec v blízkosti golfového ihriska..