Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:119Ex 180/2019
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Moskvič Stanislav
Ulica:Floriánova č. 2
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:06.06.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Florianova č. 2
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Stropkov
Obec:Chotča
Katastrálne územie:Chotča
Číslo listu vlastníctva:14

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
29892záhradazáhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
3043424záhradazáhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Martin RudyHrnčiarska č. 1605/13, 091 01 Stropkov1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:26.04.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:12400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:12400.00
Výška zábezpeky:6200.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9602000000001337552753
Najnižšie podanie:12400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9602000000001337552753
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Dražený objekt bude možné prehliadnuť v deň, ktorý určí súdny exekútor po telefonickom kontakte so záujemcom dražby nehnuteľnosti v presne dohodnutom čase a termíne.