Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:041EX13/2015
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Friga Miroslav
Ulica:Námestie SNP 538/16
PSČ + Obec:09101 Stropkov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.06.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Námestie SNP 538/16
PSČ + Obec:09101 Stropkov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Vranov nad Topľou
Obec:Nižný Hrabovec
Katastrálne územie:Nižný Hrabovec
Číslo listu vlastníctva:927

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
233/41Orná pôda
233/81Zastavaná plocha a nádvorie
234/25Zastavaná plocha a nádvorie
234/3470Orná pôda
234/71Zastavaná plocha a nádvorie
234/8554Zastavaná plocha a nádvorie
234/91Zastavaná plocha a nádvorie
235/771Zastavaná plocha a nádvorie
235/817Zastavaná plocha a nádvorie
235/923Zastavaná plocha a nádvorie
235/1058Zastavaná plocha a nádvorie
235/1148Zastavaná plocha a nádvorie
235/121Zastavaná plocha a nádvorie
237695Zastavaná plocha a nádvorie
238/1285Zastavaná plocha a nádvorie
238/2409Zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
478238/213Murovaný sklad
47823714Sklad cem. a vápna
478238/113Murovaný sklad

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
VELIKOPOL, s.r.o.Kukorelliho 1505/501/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:20.04.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:131000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:98250.00
Výška zábezpeky:49125.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3309000000000104686465
Najnižšie podanie:98250.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3309000000000104686465
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
25.05.202211:00Nižný Hrabovec

Ďalšie informácie