Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:1122/17
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rosina Július
Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:03.06.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Zlaté Moravce
Obec:Hostie
Katastrálne územie:Hostie
Číslo listu vlastníctva:496

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
20801293ZáhradaZáhrada
2081/2369Zastavaná plocha a nádvorieZastavaná plocha a nádvorie
2081/322Zastavaná plocha a nádvoriZastavaná plocha a nádvori

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
2412081/2Rodinný domRodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Šlosiar Peter r. ŠlosiarHostie č. 321, 951 94, Hostie1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.04.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:25700.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:25700.00
Výška zábezpeky:12850.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 112217
Najnižšie podanie:25700.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 112217
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Na vyššie označených nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom dražby sú na liste vlastníctva č. 496 zapísané v časti C nasledovné ťarchy v prospech skorších záložných veriteľov: - Záložné právo Slov.št.spor. v Nitre, úv.zml.č.61/502970-1,V 1104/93, na dom s.č.241 na p.č.2081/2, p.č.2081/3-p.z.38/94; právnym nástupcom Slov. št. spor. v Nitre sa stala Slovenská sporiteľňa, a.s., ktorá postúpila pohľadávku zabezpečenú týmto záložným právom na spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o. . Toto záložné právo je už obsolentné nakoľko posledný záložný veriteľ - EOS KSI Slovensko, s.r.o., na ktorého bola pohľadávka postúpená, oznámil súdnemu exekútorovi JUDr. Júliusovi Rosinovi, že pohľadávka zabezpečená predmetným záložným právom bola uhradená a veriteľ súhlasí so zrušením záložného práva. - Exekučné záložné právo zriadené EXú, JUDr. Natália Ďuráková, súdny exekútor, Bernolákova 1546/32, Topoľčany vydal Exekučný príkaz 342EX 622/20 ( pôv.EX 16931/12 ) zriadením exekučn. záložn. práva na nehn. CKN p.č.2080, 2081/2, 2081/3, dom s.č.241 na CKN p.č.2081/2, kt. sa ukladá povinnému Peter Šlosiar, Hostie 321, nar.18.10.1965 zaplatiť pohľ. a prísl. oprávnenému EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava V, IČO:35724803, Z 2172/2020.- č.z.248/20; zabezpečuje pohľadávku oprávneného v sume 695,85 EUR a príslušenstvo 8,5% ročný úrok z omeškania zo sumy 308,80 EUR od 10.10.2008 do zaplatenia 9% ročný úrok z omeškania zo sumy 387,05 EUR od 19.5.2009 do zaplatenia náklady spojené s uplatnením pohľadávky 253,39 EUR a trovy exekúcie Celková výška pohľadávky spolu s príslušenstvom a trovami exekúcie v exekučnom konaní EX 622/20 vedenom JUDr. Natáliou Ďurákovou predstavuje ku dňu 25.4.2022 sumu 2.270,36 EUR. Pričom v tomto exekučnom konaní plynie 8,5% ročný úrok z omeškania zo sumy 308,80 EUR od 10.10.2008 do zaplatenia a 9% ročný úrok z omeškania zo sumy 387,05 EUR od 19.5.2009 do zaplatenia. - Exekučné záložné právo zriadené EXú, JUDr.Natália Ďuráková, súdny exekútor, Bernolákova 1546/32, Topoľčany vydal Exekučný príkaz 342EX 57/17 zriadením exekučn. Záložn .práva na nehn. CKN 2080, 2081/2, 2081/3, rodinný dom s.č.241 na CKN p.č.2081/2 vo vlastníctve Peter Šlosiar, nar.18.10.1965; Povinný: Peter Šlosiar, nar.18.10.1965, Hostie, Oprávnený: SVB - Sibírska 6, IČO:31768121, Bratislava- mestská časť Nové Mesto- Sibírska 6, Z 758/2018- p.z.81/18; zabezpečuje pohľadávku oprávneného v sume 3 593,68 EUR a príslušenstvo 8,75% ročný úrok z omeškania zo sumy 3 593,68 EUR od 10.7.2012 do zaplatenia a trovy exekúcie Celková výška pohľadávky spolu s príslušenstvom a trovami exekúcie v exekučnom konaní EX 57/17 vedenom JUDr. Natáliou Ďurákovou predstavuje ku dňu 25.4.2022 sumu 8.591,74 EUR. Pričom v tomto exekučnom konaní plynie 8,75% ročný úrok z omeškania zo sumy 3 593,68 EUR od 10.7.2012 do zaplatenia. Všetci vyššie označení veritelia s výhodnejším poradím sú upovedomení o vykonaní exekúcie Ex 1122/17 predajom nehnuteľností a je im doručovaná dražobná vyhláška. Po prihlásení si ich pohľadávok do dražby, budú ich prihlásené pohľadávky zabezpečené vyššie uvedenými záložnými právami uspokojované z rozvrhu výťažku z dražby.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Na vydražiteľa prechádza vlastnícke právo k draženým nehnuteľnostiam, na ktorých sú tri záložné práv zapísané na liste vlastníctva č. 496 v časti C ťarchy v prospech záložných veriteľov s výhodnejším poradím: - Záložné právo Slov.št.spor. v Nitre, úv.zml.č.61/502970-1,V 1104/93, na dom s.č.241 na p.č.2081/2, p.č.2081/3-p.z.38/94; právnym nástupcom Slov. št. spor. v Nitre sa stala Slovenská sporiteľňa, a.s., ktorá postúpila pohľadávku zabezpečenú týmto záložným právom na spoločnosť EOS KSI Slovensko, s.r.o. . Toto záložné právo je už obsolentné nakoľko posledný záložný veriteľ - EOS KSI Slovensko, s.r.o., ktorému bola pohľadávka postúpená, oznámil súdnemu exekútorovi JUDr. Júliusovi Rosinovi, že pohľadávka zabezpečená predmetným záložným právom bola uhradená a veriteľ súhlasí so zrušením záložného práva. - Exekučné záložné právo zriadené EXú, JUDr. Natália Ďuráková, súdny exekútor, Bernolákova 1546/32, Topoľčany vydal Exekučný príkaz 342EX 622/20 ( pôv.EX 16931/12 ) zriadením exekučn. záložn. práva na nehn. CKN p.č.2080, 2081/2, 2081/3, dom s.č.241 na CKN p.č.2081/2, kt. sa ukladá povinnému Peter Šlosiar, Hostie 321, nar.18.10.1965 zaplatiť pohľ. a prísl. oprávnenému EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava V, IČO:35724803, Z 2172/2020.- č.z.248/20; zabezpečuje pohľadávku oprávneného v sume 695,85 EUR a príslušenstvo 8,5% ročný úrok z omeškania zo sumy 308,80 EUR od 10.10.2008 do zaplatenia 9% ročný úrok z omeškania zo sumy 387,05 EUR od 19.5.2009 do zaplatenia náklady spojené s uplatnením pohľadávky 253,39 EUR a trovy exekúcie Celková výška pohľadávky spolu s príslušenstvom a trovami exekúcie v exekučnom konaní EX 622/20 vedenom JUDr. Natáliou Ďurákovou predstavuje ku dňu 25.4.2022 sumu 2.270,36 EUR. Pričom v tomto exekučnom konaní plynie 8,5% ročný úrok z omeškania zo sumy 308,80 EUR od 10.10.2008 do zaplatenia a 9% ročný úrok z omeškania zo sumy 387,05 EUR od 19.5.2009 do zaplatenia. - Exekučné záložné právo zriadené EXú, JUDr.Natália Ďuráková, súdny exekútor, Bernolákova 1546/32, Topoľčany vydal Exekučný príkaz 342EX 57/17 zriadením exekučn. Záložn .práva na nehn. CKN 2080, 2081/2, 2081/3, rodinný dom s.č.241 na CKN p.č.2081/2 vo vlastníctve Peter Šlosiar, nar.18.10.1965; Povinný: Peter Šlosiar, nar.18.10.1965, Hostie, Oprávnený: SVB - Sibírska 6, IČO:31768121, Bratislava- mestská časť Nové Mesto- Sibírska 6, Z 758/2018- p.z.81/18; zabezpečuje pohľadávku oprávneného v sume 3 593,68 EUR a príslušenstvo 8,75% ročný úrok z omeškania zo sumy 3 593,68 EUR od 10.7.2012 do zaplatenia a trovy exekúcie Celková výška pohľadávky spolu s príslušenstvom a trovami exekúcie v exekučnom konaní EX 57/17 vedenom JUDr. Natáliou Ďurákovou predstavuje ku dňu 25.4.2022 sumu 8.591,74 EUR. Pričom v tomto exekučnom konaní plynie 8,75% ročný úrok z omeškania zo sumy 3 593,68 EUR od 10.7.2012 do zaplatenia. Všetci vyššie označení veritelia s výhodnejším poradím sú upovedomení o vykonaní exekúcie Ex 1122/17 predajom nehnuteľností a je im doručovaná dražobná vyhláška. Po prihlásení si ich pohľadávok do dražby, budú ich prihlásené pohľadávky zabezpečené vyššie uvedenými záložnými právami uspokojované z rozvrhu výťažku z dražby. Žiadne iné závady ani úžitky z dražených nehnuteľností neprechádzajú.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.05.202213:00v mieste nehnuteľností v obci Hostie

Ďalšie informácie

Kontakt na exekútora 038 5300 730, 0905 695 798 Žiadam prípadných záujemcov o obhliadku draženej nehnuteľnosti, aby za účelom prejavenia záujmu o účasť na obhliadke kontaktovali telefonicky exekútorský úrad aspoň 2 pracovné dni pred obhliadkou. Uvedené je nevyhnutné pre zabezpečenie vstupu na nehnuteľnosť. Žiadam prípadných účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky nenosili na dražbu v hotovosti, ale aby ich vkladali resp. prevádzali na účet exekútora uvedený v dražobnej vyhláške. Uvedené je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia konania dražby riadne a včas. Dôrazne žiadam, aby každý zložiteľ zábezpeky, ktorý ju vkladá alebo prevádza na účet exekútora dodržal vyššie uvedený variabilný symbol, a uviedol do poznámky pri vklade alebo prevode svoje identifikačné údaje, ktoré jeho vklad alebo prevod odlíšia od vkladov alebo prevodov iných účastníkov dražby. Zároveň je potrebné doklad o úhrade doniesť so sebou na dražbu. Žiadam právnické osoby, ktoré sa zúčastnia dražby ako dražitelia, aby na dražbu ich zástupca doniesol originál alebo overenú kópiu listiny, ktorá ho oprávňuje za právnickú osobu konať.