Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 392/2016
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kubát Bohumil
Ulica:Šafárikovo nám. 4
PSČ + Obec:81102 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.06.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Šafárikovo nám. 4
PSČ + Obec:81102 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Považská Bystrica
Obec:BRVNIŠTE
Katastrálne územie:Brvnište
Číslo listu vlastníctva:1889

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2970/1702Orná pôda
2970/2221Orná pôda
27741Orná pôda
28244Orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Čakajík Daniel r. ČakajíkMládežnícka 477/25, Nemšová1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:21.04.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:7600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7600.00
Výška zábezpeky:3800.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7275000000004013223594, VS 3922016, poznámka: Dražba
Najnižšie podanie:7600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7275000000004013223594, VS 3922016, poznámka: Dražba
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na podiel na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženému podielu na nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká. Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky podielu na nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Vydražiteľ nadobudne podiel na nehnuteľnosti nezaťažený záložným právom prednostného záložného veriteľa.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženého podielu na nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom podielu na nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s podielom na nehnuteľnosti.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
26.05.202212:00na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť

Ďalšie informácie

Všeobecná hodnota draženého podielu na nehnuteľnostiach zistená znaleckým posudkom č. 08/2022 vypracovaným Ing. Viliamom Lejčíkom v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a zároveň aj najnižšie podanie za podiel na nehnuteľnosti na dražbe je vo výške 6.000,- € (slovom šesťtisíc eur). Všeobecná hodnota draženého podielu na nehnuteľnostiach zistená znaleckým posudkom č. 01/2022 vypracovaným Ing. Jarmilou Prekopovou v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku a zároveň aj najnižšie podanie za podiel na nehnuteľnosti na dražbe je vo výške 1.600,- €. Najnižšie podanie vo výške 7.600,- € (slovom sedemtisíc šesťsto eur) sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a zvýšenej o hodnotu práv spojených s podielom na nehnuteľnosti, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Dražobná zábezpeka pre dražený podiel na nehnuteľnosti je 50 % z ceny zistenej znaleckým posudkom – t.j. 3.800,- € (slovom tritisíc osemsto eur). Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť v hotovosti najneskôr v deň konania dražby do 10:45 hodiny a to do rúk súdneho exekútora alebo najneskôr jeden deň pred konaním dražby bezhotovostne na bankový účet súdneho exekútora č. SK7275000000004013223594, VS 3922016, poznámka: Dražba, vedený v Československej obchodnej banke, a.s. Zloženie zábezpeky musí záujemca preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr 15 minút pred začiatkom dražby, t.j. do 10:45 hod. Najvyššie podanie urobené na dražbe je vydražiteľ povinný uhradiť v lehote 30 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na bankový účet súdneho exekútora č. SK7275000000004013223594, VS 3922016, poznámka: Dražba, vedený v Československej obchodnej banke, a.s. Dňa 26.05.2022 o 12:00 hod na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť, na základe predchádzajúceho telefonického a písomného prihlásenia, sa pre záujemcov uskutoční obhliadka nehnuteľnosti. Kontakt pre doručovanie písomností: Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Bohumil Kubát, súdny exekútor, Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava; E-mail: kubat@sudnyexekutor.net; Tel.: +421 2 5245 4641., mobil: +421 948 489 400. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Dražiť môže každá právnická a fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku v zmysle ust. IV. Výška dražobnej zábezpeky. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženého podielu na nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na dražený podiel na nehnuteľnosti prístup. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženému podielu na nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Spoluvlastník nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Proti dražobnej vyhláške nie je možné vzniesť námietky a ani nie je proti nej prípustný opravný prostriedok.