Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:190EX 621/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Vargová Marianna
Ulica:Hviezdoslavova 1234/4
PSČ + Obec:07501 Trebišov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:07.06.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hviezdoslavova 1234/4
PSČ + Obec:07501 Trebišov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice
Obec:Košice - Sever
Katastrálne územie:Severné Mesto
Číslo listu vlastníctva:15212

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
PASEO Development, družstvo, IČO: 47399210Stará Spišská cesta 38, 040 01 Košice10224/11520

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:28.04.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:19469.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:9734.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK60 0200 0000 3503 3974 0622, VS: 62121
Najnižšie podanie:19469.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK60 0200 0000 3503 3974 0622, VS: 62121
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydražených nehnuteľností; o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Týmto okamihom prechádzajú na vydražiteľa závady a úžitky z nehnuteľnosti.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Predmet dražby: okres: Košice I obec: Košice - Sever katastrálne územie: Severné Mesto LV č. 15212 spoluvlastnícky podiel v rozsahu 10224/11520 z nehnuteľnosti - parcela registra \"C\" č. 6953/147 - záhrada o výmere 261 m2.