Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:743/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Stano Peter
Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:15.06.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Piešťany
Obec:Chtelnica
Katastrálne územie:Chtelnica
Číslo listu vlastníctva:2858

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1021/195096orná pôda
13315435orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Mária Lukačovičová r. Blanáriková, nar. 19.10.1953Štúrová 553/22, 922 05 Chtelnica1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.05.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:15200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7600.00
Výška zábezpeky:3800.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 74321
Najnižšie podanie:7600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 74321
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.06.202210:00Chtelnica

Ďalšie informácie