Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 1747/13
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Holík Pavol
Ulica:Záhradnícka č.14
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:09.06.2022
Čas:13:00

Miesto konania dražby

Ulica:Záhradnícka 14
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Galanta
Obec:Veľká Mača
Katastrálne územie:Veľká Mača
Číslo listu vlastníctva:2996

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
26947240orná pôda
6901849orná pôda
6912421orná pôda
692849orná pôda
693381orná pôda
6941888orná pôda
12222636orná pôda
21332395orná pôda
2336360orná pôda
2504/13813orná pôda
25244212orná pôda
25253528orná pôda
2691/22327orná pôda
2692/21212orná pôda
26934046orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Gabriel ŠebokNitra1/8

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.05.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3220.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:1610.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4711000000002629735812
Najnižšie podanie:3220.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK4711000000002629735812
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:v zmysle EP
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nezistené

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
25.05.202212:00Veľká Mača

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel 1/8 povinného na pozemkoch zapísaných na LV č. 2996 v okrese Galanta, obec Veľkáá Mača, katastrálne územie Veľká Mača. Vyzývajú sa všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývajú sa veritelia povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti upozorňujú sa, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku sa vyzývajú, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vyzýva sa povinný, aby v čase určenom v tejto vyhláške umožnil prípadným záujemcom obhliadku dražených nehnuteľností. Spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží na účet súdneho exekútora, prípadne v hotovosti, sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť.