Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:367/11
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďuricová Lucia
Ulica:Nám. Slobody 59
PSČ + Obec:02201 Čadca

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.06.2022
Čas:10:30

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. Slobody 59
PSČ + Obec:02201 Čadca

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Michalovce
Obec:Vojany
Katastrálne územie:Vojany
Číslo listu vlastníctva:1273, 603

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
96/1987záhrada
96/21155záhrada
96/3213záhrada
96/4179záhrada
96/5561záhrada
96/619záhrada
96/791záhrada
97592záhrada

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
739720reštaurácia

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Ján HurňákRemeselnícka 21, Michalovce1/1
Inprotech, spol. s r.o., IČO:31671217Remeselnícka 21, Michalovce1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.05.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:15000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:15000.00
Výška zábezpeky:7500.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK77 0900 0000 0000 5200 9162
Najnižšie podanie:15000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Nie
Bankové spojenie:SK77 0900 0000 0000 5200 9162
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Ak súd udelenie príklepu neschváli vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať úžitky a nahradiť škodu, ktorú spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou. Ak súd udelenie príklepu schválil, a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie včas, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženým nehnuteľnostiam sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľnosti na základe rozhodnutia súdu o príklepe a po zaplatení najvyššieho podania.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Obhliadka draženej nehnuteľnosti sa bude konať na základe vopred dohodnutého termínu v obci priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adresu exekútorského úradu Námestie Slobody 59, Čadca, telefonicky na tel. č. 0948 126 990 alebo mailom: lucia.duricova@ske.sk