Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:359EX 3547/20 (pôvodne 305EX 486/19)
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ďurica Jozef
Ulica:Borovianska cesta 2564/17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.06.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Borovianska 17
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Brezno
Obec:Mýto pod Ďumbierom
Katastrálne územie:Mýto pod Ďumbierom
Číslo listu vlastníctva:1462

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
97543948Orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ličková Katarína, Mgr.Sekurisova 93/10, Brezno1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.05.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:240.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:240.00
Výška zábezpeky:120.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 354720
Najnižšie podanie:240.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:4008079348/7500, VS: 354720
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
13.06.202210:00Mýto pod Ďumbierom

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku draženej nehnuteľnosti je potrebné nahlásiť aspoň dva pracovné dni vopred na t.č. 045/532 52 39.