Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:325EX 607/17
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ulianková Lucia
Ulica:Nám. SNP 30
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Dátum a čas konania dražby

Dátum:13.06.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. SNP 30
PSČ + Obec:96001 Zvolen

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Lučenec
Obec:Lučenec
Katastrálne územie:Lučenec
Číslo listu vlastníctva:10463

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
2951/22trvalé trávne porasty2

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Agro Rátka, s.r.o.Rátka č. 447/16

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:04.05.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1556.39
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:1556.39
Výška zábezpeky:778.20
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5475000000004013389594
Najnižšie podanie:1556.39
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK5475000000004013389594
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie