Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:217EX 64/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mičák Mário
Ulica:Kollárova 39
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.06.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kollárova 39
PSČ + Obec:97401 Banská Bystrica

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Žarnovica
Obec:Hrabičov
Katastrálne územie:Hrabičov
Číslo listu vlastníctva:1402

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
5276/824117trvalý trávny porastpozemok umiestnený v extraviláne, neobhospodarovaný, zarastený náletovými drevinami

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Zúbek Slavomírhlásený pobyt bezdomovca mesta Žarnovica1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.05.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3860.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3860.00
Výška zábezpeky:1930.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK37 5600 0000 0012 7614 5002, VS 6420, Prima banka
Najnižšie podanie:3860.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK37 5600 0000 0012 7614 5002, VS 6420, Prima banka
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:1. exekučné záložné právo zapísané v časti C ťarchy na LV zriadené súdnym exekútorom JUDr. Máriom Mičákom, Banská Bystrica pod č. sp. 217EX 64/20 v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, zast. Remedium Legal, s.r.o., IČO: 53 255 739, Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava v zmysle § 151ma ods. 3 Občianskeho zákonníka a § 151md ods. 1 písm. i) Občianskeho zákonníka udelením príklepu zanikne bez ohľadu na uspokojenie, záložné právo je závadou viaznucou na nehnuteľnosti bez započítania na najvyššie podanie len v prípade, ak udelením príklepu nezaniká, 2. nájomné práva – nezistené, 3. iné práva – nezistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:V zmysle § 151 Exekučného poriadku ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:V zmysle § 150 ods. 1 Exekučného poriadku sa vydražiteľ môže po udelení príklepu ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.06.202216:00stretnutie záujemcov pred Obecným úradom Hrabičov na adrese Hrabičov 188

Ďalšie informácie

048/4151 382, 0907 536 365 Podľa § 166 ods. 2 Exekučného poriadku spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov, ktorý sa má vydražiť. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom.