Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:156Ex 405/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Soldán Steinerová Adriana
Ulica:Jilemnického 2
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.06.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jilemnického 2
PSČ + Obec:91101 Trenčín

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Myjava
Obec:Krajné
Katastrálne územie:Krajné
Číslo listu vlastníctva:7871

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1418624/115administratívna budova

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
CHIRANA EAST s.r.o.Lesná 20, Sankt Peterburg, Ruská federácia1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:10.05.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:158000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:158000.00
Výška zábezpeky:79000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7409000000005136515428
Najnižšie podanie:158000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK7409000000005136515428
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:0
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ môže ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak súd udelenie príklepu schváli a ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:0

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
08.06.202211:00administratívna budova povinného, súp.č. 14, Krajné

Ďalšie informácie