Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:322EX 196/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janík Bernard
Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:19.07.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Daniela Dlabača 2/978
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Prievidza
Obec:Tužina
Katastrálne územie:Tužina
Číslo listu vlastníctva:454

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
685524Záhrady
68621Zastavané plochy a nádvoria
687361Zastavané plochy a nádvoria
688163Záhrady
719623Záhrady

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
5368710rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Svetlý LadislavJánošíkova 562/58, Rajec1/14

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:16.05.2018

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:4766.99
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:2383.50
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 19618
Najnižšie podanie:4766.99
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK78 5600 0000 0005 3424 5002, VS: 19618
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto

Ďalšie informácie

Znalec spolu určil všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti, ktorá je zároveň podľa § 142 ods. 2 EP najnižším podaním vo výške 6.355,98 EUR, slovom šesťtisíctristopäťdesiatpäť eur deväťdesiat-osem centov. Nakoľko dražba vyššie uvedených nehnuteľnosti, ktorá sa konala dňa 10.05.2022 o 09:00 hod. bola bezúspešná, súdny exekútor v zmysle § 145 ods. 1 Exekučného poriadku určil ďalší termín dražby, pričom najnižšie podanie tvoria tri štvrtiny ceny určenej znaleckým posudkom, t.j. vo výške 4.766,99, slovom štyritisícsedemstošesťdesiatšesť eur a deväťdesiatdeväť centov. Obhliadka dražených nehnuteľností sa bude konať na základe predchádzajúcej dohody medzi záujemcom a súdnym exekútorom, v obci priamo na mieste, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora, a to písomne na adresu exekútorského úradu Daniela Dlabača 2/978, 010 01 Žilina, telefonicky na t.č. 041/5092011 alebo elektronicky na e-mailovú adresu exekutor@exekutorzilina.sk.