Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:EX 58/2017
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Janec Marián
Ulica:Sad SNP 666/12
PSČ + Obec:01001 Žilina

Dátum a čas konania dražby

Dátum:28.06.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Sad SNP 666/12
PSČ + Obec:01001 Žilina

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Žilinský kraj
Okres:Žilina
Obec:Žilina
Katastrálne územie:Žilina
Číslo listu vlastníctva:8650

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
6529/4512zastavané plochy a nádvoriavonkajšie parkovacie státie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
6529/7214zastavané plochy a nádvoriavonkajšie parkovacie státie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
BYTY-SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 36426482Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:17.05.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:8200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:8200.00
Výška zábezpeky:4100.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 1111 0000 0013 3641 7015
Najnižšie podanie:4100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK44 1111 0000 0013 3641 7015
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Znalecký posudok neobsahuje závady.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydražených nehnuteľností, o čom je povinný písomne upovedomiť exekútora. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe rozhodnutia súdu o schválení príklepu a po zaplatení najvyššieho podania.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností, ako i prípadné závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
24.06.202209:00Žilina

Ďalšie informácie

Parcely sa budú dražiť samostatne. PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape - zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 6529/45 o výmere 12 m2 (vonkajšie parkovacie státie) Najnižšie podanie pri výzve záujemcov o draženie: 3 785,00 EUR Dražobná zábezpeka: 1 892,50 EUR PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape - zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 6529/72 o výmere 14 m2 (vonkajšie parkovacie státie) Najnižšie podanie pri výzve záujemcov o draženie: 4 415,00 EUR Dražobná zábezpeka: 2 207,50 EUR Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť na účet súdneho exekútora, ktorý je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky číslo účtu : IBAN : SK44 1111 0000 0013 3641 7015, SWIFT: UNCRSKBX, variabilný symbol 582017, konštantný symbol 0308, do začiatku dražby, alebo v hotovosti pri prezentácií záujemcov o dražbu. Podmienky dražby: - Obhliadka dražených nehnuteľností sa koná dňa 24.06.2022 od 9.00 hod. do 9.15 hod. v Žiline /Obhliadku zabezpečí povinný. - Prezentácia účastníkov dražby je dňa 28.06.2022 od 9.00 hod. do 9.55 hod. v mieste konania dražby.