Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:430/2010
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Sokol Ján
Ulica:Jantárova č. 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.06.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Jantárová 30
PSČ + Obec:04001 Košice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Bardejov
Obec:Hervartov
Katastrálne územie:Hervartov
Číslo listu vlastníctva:101

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
25953záhrady
28157záhrady

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
25rodinný domrodinný dom nezapísaný v katastri nehnuteľností

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Klesík JozefHervartov 31/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:23.05.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:78500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:58875.00
Výška zábezpeky:29437.50
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0909000000005183082418
Najnižšie podanie:58875.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK0909000000005183082418
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ po upovedomení exekútora ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky z nehnuteľnosti ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.06.202210:00Hervartov

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľnosti sa uskutoční po predchádzajúcom sa nahlásení záujemcu na exekútorskom úrade najneskôr do 22.06.2022 do 15.00 hod. na č.t.: 055/6780565