Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 1028/14
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hermanovský Martin
Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.06.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moskovská 18
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Pezinok
Obec:Limbach
Katastrálne územie:Limbach
Číslo listu vlastníctva:1120

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1250/623971vinicapozemok, na ktorom sa pestuje vinič alebo pozemok vhodný na pestovanie viniča, na ktorom bol vinič dočasne odstránený, pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
1328/2417záhradapozemok prevažne v zastavanom území obce alebo v záhradkárskej osade, na ktorom sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny, pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Petráš Patrik r. PetrášKrižovany nad Dudváhom 321, 919 24 Križovany nad Dudváhom1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:23.05.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:164000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:164000.00
Výška zábezpeky:82000.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK53 1100 0000 0026 2873 5052, BIC (SWIFT) TATRSKBX, VS 102814
Najnižšie podanie:164000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK53 1100 0000 0026 2873 5052, BIC (SWIFT) TATRSKBX, VS 102814
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Prednostným záložným veriteľom, v prospech ktorého bolo zriadené najstaršie záložné právo (zapísané v katastri nehnuteľností pod číslom zápisu V 2768/2011) je oprávnený v tomto exekučnom konaní. Vzhľadom k tejto skutočnosti vydražiteľ nadobudne dražené nehnuteľnosti bez zaťaženia záložnými právami.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.06.202210:00na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť, na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru, kontaktná osoba Ing. Milan Plank 0915 695 544

Ďalšie informácie

Exekučné konanie, v ktorom sa vyhlasuje dražba nehnuteľnosti bolo uznesením Okresného súdu Bratislava III , sp. zn. 52Er/668/2014-264 zo dňa 11.11.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 01.12.2020, ktorým súd pripúšťa spojenie konania v exekučnej veci oprávneného: Tatra-Leasing, s.r.o., IČO: 31 326 552, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, proti povinnému PP RENT, s.r.o., IČO: 35 706 929, so sídlom Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji (Ex 1028/14) s konaním v exekučnom veci oprávneného: Tatra-Leasing, s.r.o., IČO: 31 326 552, so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, proti povinným: Jozef Petráš, Križovany nad Dudváhom 331, 919 24 Križovany nad Dudváhom, nar. 11.07.1935 a Patrik Petráš, Križovany nad Dudváhom 331, 919 24 Križovany nad Dudváhom, nar. 08.07.1971, IČO: 37 569 767 (Ex 766/15) obe vedené u súdneho exekútora JUDr. Martina Hermanovského, so sídlom úradu Moskovská 18, 811 01 Bratislava do jedného spoločného konania. Spoločné konanie bude ďalej viesť na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 52Er/668/2014. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti budú pri rozvrhu výťažku uspokojené podľa poradia ich vzniku. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vyzývam povinného v 3. rade, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup.