Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:317Ex 389/19
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ferenc Radovan
Ulica:Slovenská 13
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.06.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Slovenská 13
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Levoča
Obec:Spišský Štvrtok
Katastrálne územie:Spišský Štvrtok
Číslo listu vlastníctva:1279

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1115/57617Orná pôda

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Renáta Gabčová059 13 Jánovce č. 2401/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.05.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:3020.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:3020.00
Výška zábezpeky:1510.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK50 1111 0000 0068 5532 5027
Najnižšie podanie:3020.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK50 1111 0000 0068 5532 5027
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
17.06.202211:00na mieste samom

Ďalšie informácie

Spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju nehnuteľnosti, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom.