Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 668/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Holík Pavol
Ulica:Záhradnícka č.14
PSČ + Obec:81107 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:30.06.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Záhradnícka 14
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Malacky
Obec:Veľké Leváre
Katastrálne územie:Veľké Leváre
Číslo listu vlastníctva:538

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
947/3546zastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
285947/3rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ladislav KovačovskýVeľké Leváre 10581/3

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:25.05.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:22500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:11250.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211000000002948036525
Najnižšie podanie:22500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK9211000000002948036525
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:v zmysle EP
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nezistené

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
23.06.202211:00Veľké Leváre 285

Ďalšie informácie

Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel 1/3 povinného na nehnuteľnostiach zapísaných na LV č.538 v okrese Malacky, obec Veľké Leváre, katastrálne územie Veľké Leváre. Vyzývajú sa všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami, inak sa bude na ich nároky prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývajú sa veritelia povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti upozorňujú sa, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku sa vyzývajú, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu toto právo uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vyzýva sa povinný, aby v čase určenom v tejto vyhláške umožnil prípadným záujemcom obhliadku dražených nehnuteľností. Spoluvlastník nehnuteľnosti, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží na účet súdneho exekútora, prípadne v hotovosti, sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť.