Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:786/2021
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Debnár Ján
Ulica:Krné 84
PSČ + Obec:96212 Detva

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.07.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Krné 84
PSČ + Obec:96212 Detva

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Zvolen
Obec:Zvolen
Katastrálne územie:Môťová
Číslo listu vlastníctva:6428

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1921/496123záhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Hlaváčová Margitagen. Asmolova 2006/84, Zvolen1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:12.07.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:1070.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:802.50
Výška zábezpeky:401.25
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK85 0200 0000 0019 1407 2451
Najnižšie podanie:802.50
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK85 0200 0000 0019 1407 2451
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej nehnuteľnosti podľa § 150 ods. 1 Z. z. 233/1995 Z. z.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
06.07.202210:00Zvolen - Môťová

Ďalšie informácie

Záujemcov o predmet dražby žiadam, aby sa v prípade záujmu o obhliadku predmetu dražby telefonicky ohlásili najneskôr do 05.07.2022 na tel. čísle: 045 54 54 837 alebo 0910 795 111