Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:55EX 193/2019-87
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Hlaváčová Mária
Ulica:Hlavné námestie 34
PSČ + Obec:06001 Kežmarok

Dátum a čas konania dražby

Dátum:22.07.2022
Čas:11:00

Miesto konania dražby

Ulica:Hlavné námestie číslo 34
PSČ + Obec:06001 Kežmarok

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Sabinov
Obec:Sabinov
Katastrálne územie:Sabinov
Číslo listu vlastníctva:3476 a 3508

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
569/5617Zastavané plochy a nádvoriaZastavaná plocha
> podiel 28/3068 vo vlastníctve Farbiak Pavol, rodený Farbiak
> podiel 28/3068 vo vlastníctve Farbiaková Adela, rodená Baranová

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
865569/5Obytný domObytný dom
Byt č. 506Vchod č. 31, 4. poschodnie
> spoločné časti a spoločné zariadenia> podiel 56/3068 vo vlastníctve Farbiak Pavol, rodený Farbiak
> spoločné časti a spoločné zariadenia> podiel 56/3068 vo vlastníctve Farbiaková Adela, rodená Baranová

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Farbiak Pavol, rodený FarbiakNezabúdova č. 31, 083 01 Sabinov1/2
Farbiaková Adela, rodená BaranováNezabúdova č. 31, 083 01 Sabinov1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:23.05.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:82800.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:82800.00
Výška zábezpeky:41400.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK81 0900 0000 0051 5484 2967
Najnižšie podanie:82800.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK81 0900 0000 0051 5484 2967
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Zápisnica
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
27.06.202211:00Nezabúdova č. 31, 083 01 Sabinov, Slovenská republika

Ďalšie informácie

> Upresnenie draženej nehnuteľnosti: Byt, číslo 506, vchod číslo 31, 4. poschodie, pozostáva z dva a pol obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorým je kuchyňa, WC, kúpeľňa, chodba, pivnica číslo 17 v suteréne bytového domu. Výmera podlahovej plochy bytu s príslušenstvom je 56 m2. > Pre platbu prostredníctvom bankového prevodu, uviesť Variabilný Symbol (VS): 1932019