Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:413EX 277/2020
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Petrovič Martin
Ulica:Kósu-Schoppera 8
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:08.07.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Kósu-Schoppera 8
PSČ + Obec:04801 Rožňava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Košický kraj
Okres:Košice okolie
Obec:Bunetice
Katastrálne územie:Bunetice
Číslo listu vlastníctva:72

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
277/231209záhrada4
277/28607zastavaná plocha a nádvorie16
277/34129zastavaná plocha a nádvorie16
277/35265zastavaná plocha a nádvorie16

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1277/2812Domov dôchodcov a domov soc. služieb
42277/3412Domov dôchodcov a domov soc. služieb
35277/3512Domov dôchodcov a domov soc. služieb

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
MENDO-IN s.r.o.Stará baštová 967/1, 040 01 Košice1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:27.05.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:362000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:362000.00
Výška zábezpeky:181000.00
Cena:Znížená rozhodnutím súdu
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK69 0900 0000 0050 5045 5372
Najnižšie podanie:181000.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK69 0900 0000 0050 5045 5372
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú známe
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:podľa Exekučného poriadku
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:po udelení príklepu

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
01.07.202210:00Bunetice /v mieste kde sa nehnuteľnosti nachádzajú/

Ďalšie informácie

Ohliadka sa vykoná iba pri vopred ohlásenom záujme o ohliadku na tel. č. +421 949 046 779.