Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:582/20
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Stano Peter
Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:21.07.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Michalská 7
PSČ + Obec:91701 Trnava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trnavský kraj
Okres:Dunajská Streda
Obec:Dunajská Streda
Katastrálne územie:Dunajská Streda
Číslo listu vlastníctva:6504

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
3436/64386záhrada
3436/6510záhrada

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Tibor Fuzek nar. 20.01.1967 a Beáta Fuzekova , nar. 29.03.1970Ružový háj 1370/33, 929 01 Dunajská Streda1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:30.05.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5500.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:5500.00
Výška zábezpeky:2750.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 58220
Najnižšie podanie:5500.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:č.ú.: SK6531000000004200002009, VS: 58220
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
14.07.202210:00Dunajská Streda

Ďalšie informácie