Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:790/2020
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Polák Stanislav
Ulica:Moyzesova 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Dátum a čas konania dražby

Dátum:01.08.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Moyzesova 5
PSČ + Obec:94901 Nitra

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Považská Bystrica
Obec:Papradno
Katastrálne územie:Papradno
Číslo listu vlastníctva:1236

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
14493987/110Rod. dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Ing. Jozef TrulíkRybárska 203/4, Tovarníky1/3

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:31.05.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:7200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:7200.00
Výška zábezpeky:3600.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3256000000002717623001
Najnižšie podanie:7200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3256000000002717623001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
25.07.202210:00Papradno

Ďalšie informácie

V prípade záujmu o obhliadku volajte: 0911 239 521