Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:420EX 74/2020
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Žabková Žofia
Ulica:Námestie Matice Slovenskej
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.07.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:Nám. Matice slovenskej 6
PSČ + Obec:96501 Žiar nad Hronom

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Banskobystrický kraj
Okres:Žiar nad Hronom
Obec:Ladomerská Vieska
Katastrálne územie:Vieska
Číslo listu vlastníctva:341

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
105/1356zastavaná plocha a nádvorieparcela registra C

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Malvína JanšíkováLadomerská Vieska 2076/24

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:31.05.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:757.50
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:757.50
Výška zábezpeky:378.75
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK03 0900 0000 0051 5039 7018, VS:742020
Najnižšie podanie:757.50
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK03 0900 0000 0051 5039 7018, VS:742020
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:po udelení príklepu
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:v súlade s príslušnými ustanoveniami Exekučného poriadku v účinnom znení

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
12.07.202213:00Ladomerská Vieska

Ďalšie informácie

Obhliadka nehnuteľností, ktoré sa budú dražiť, sa uskutoční v uvedenom mieste a čase na základe predchádzajúcej písomnej alebo telefonickej žiadosti.