Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:121EX 1147/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Mruškovič Svätoslav
Ulica:Kúpeľná 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Dátum a čas konania dražby

Dátum:04.08.2022
Čas:09:30

Miesto konania dražby

Ulica:Kúpeľná 6
PSČ + Obec:08001 Prešov

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Prešovský kraj
Okres:Poprad
Obec:Poprad
Katastrálne územie:Poprad
Číslo listu vlastníctva:4398

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
29143222/1959blok Mladosť, ul. Záborského, or.č.1,3 - byt č. 32 na siedmom poschodí, vchod č. 3 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na príslušenstve 6836/214688

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Suranovský Milan, nar. 1961Záborského 2914/3, 058 01 Poprad1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:01.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:63300.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:63300.00
Výška zábezpeky:31650.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK57 5600 0000 0088 3229 4001, VS 11472021
Najnižšie podanie:63300.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK57 5600 0000 0088 3229 4001, VS 11472021
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
03.08.202211:00na mieste samom, tzn. blok Mladosť, ul. Záborského 2914/3 v Poprade

Ďalšie informácie

Záujem o obhliadku nehnuteľnosti je potrebné vopred nahlásiť u súdneho exekútora telefonicky na t. č. 051/7720808 v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. alebo písomne na emailovú adresu svatoslav.mruskovic@ske.sk.