Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:316EX 575/21
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Kroupa Marcel
Ulica:Gegeľovská 662/2
PSČ + Obec:90701 Myjava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:18.07.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Gegeľovská 662/2
PSČ + Obec:90701 Myjava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Trenčiansky kraj
Okres:Prievidza
Obec:Prievidza
Katastrálne územie:Prievidza
Číslo listu vlastníctva:7378 a 7377

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
6652/10716zastavaná plocha a nádvoriepozemok pod obytným domom prislúchajúci k bytu v podiele 7217/396114

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
309276652/10obytný domobytný dom
309276652/10bytbyt č.1, 1. poschodie, vchod č. 8 vrátane podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve vo výške podielu 7217/396114

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Mgr. Róbert ČičmanecGazdovská 927/8, Prievidza1/1 (BSM) byt, podiel 7217/396114 (BSM) pozemok
Mgr. Žaneta ČičmancováBudovateľská 1349/52 Cífer1/1 (BSM) byt, podiel 7217/396114 (BSM) pozemok

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:72200.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:72200.00
Výška zábezpeky:36100.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK2409000000005128250861, BIC: GIBASKBX, VS: 5752021
Najnižšie podanie:72200.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN: SK2409000000005128250861, BIC: GIBASKBX, VS: 5752021
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:nie sú žiadne
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci; o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vklad vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná zápisom do katastra nehnuteľností na základe právoplatného rozhodnutia súdu o príklepe a po zaplatení najvyššieho podania. Ak súd udelenie príklepu neschváli, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s nehnuteľnosťou.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:nie sú žiadne

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.07.202215:00Gazdovská 927/8, Prievidza

Ďalšie informácie

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti: 1. zapísané na LV 7378 pre okres Prievidza, obec a k.ú. Prievidza STAVBY: obytný dom súp. č. 30927 stojaci na parcele 6652/10 Byty a nebytové priestory Byt č. 1, 1. poschodie, vchod č. 8, vrátane podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve vo výške podielu 7217/396114 vo vlastníctve povinného a Mgr. Žanety Čičmancovej, rod. Paškajovej v spoluvlastníckom podiele 1/1 (BSM), 2. zapísané na LV 7377 pre okres Prievidza, obec a k.ú. Prievidza PARCELY „C“ p.č. 6652/10 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 716 m2 vo vlastníctve povinného a Mgr. Žanety Čičmancovej, rod. Paškajovej v spoluvlastníckom podiele 7217/396114 (BSM) Spôsob zaplatenia najvyššieho podania - do 15 dní odo dňa udelenia príklepu súdnym exekútorom bezhotovostne, alebo hotovostným vkladom na depozitný účet súdneho exekútora, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č.ú. 5128250861/0900, (IBAN: SK2409000000005128250861, BIC: GIBASKBX), VS: 5752021. Podmienky dražby: Verejnej dražby sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa na dražbe preukáže preukazom totožnosti. Osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby sa na dražbe preukáže úradne overeným splnomocnením zúčastniť sa dražby v jej mene a preukazom totožnosti. Osoba, ktorá sa zúčastňuje na dražbe je povinná preukázať, že zložila dražobnú zábezpeku. Výška najmenšieho rozdielu medzi dvoma nasledujúcimi podaniami je 500,- EUR. V zmysle § 140 ods. 2 písm. n) Exekučného poriadku sa obhliadka predávanej nehnuteľnosti uskutoční dňa 11.7.2022 v čase od 15:00 do 16:00 hod. na adrese Gazdovská 927/8, Prievidza. Záujemcov o obhliadku nehnuteľnosti žiadame vopred oznámiť záujem o obhliadku na tel. č. 0949331804. Nahliadnuť do znaleckého posudku možno v kancelárii súdneho exekútora na adrese Gegeľovská 662/2, Myjava. Vyzývam povinného, aby v zmysle § 140 ods. 2 písm. o) Exekučného poriadku v určenom čase umožnil záujemcom obhliadku predmetnej nehnuteľnosti. Vydražiteľ, ktorý vydražil draženú nehnuteľnosť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa na dražbe preukáže písomným súhlasom manžela/manželky s nadobudnutím vydraženej nehnuteľnosti do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.