Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:Ex 440/2010
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:Mgr. Zummerová Marcela
Ulica:ul.kpt.Nálepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Dátum a čas konania dražby

Dátum:14.09.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:kpt. Nalepku 22
PSČ + Obec:07101 Michalovce

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nové Zámky
Obec:Veľký Kýr
Katastrálne územie:Veľký Kýr
Číslo listu vlastníctva:3069

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
338/2292záhrady
338/3185zastavané plochy

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Šesták JozefHamad 344/6, Veľký Kýr1/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:5400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:5400.00
Výška zábezpeky:2700.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX, VS 4402010
Najnižšie podanie:5400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:IBAN SK25 0200 0000 0013 6209 1151, BIC: SUBASKBX, VS 4402010
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Neboli zistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ sa môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti po udelení príklepu, o tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
09.09.202214:00kde nehnutelnosť leží

Ďalšie informácie