Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:422Ex 116/17
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Dáni Michal
Ulica:Cukrová 14
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Dátum a čas konania dražby

Dátum:12.07.2022
Čas:10:00

Miesto konania dražby

Ulica:Cukrová 14
PSČ + Obec:81108 Bratislava

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Bratislavský kraj
Okres:Malacky
Obec:Veľké Leváre
Katastrálne územie:Veľké Leváre
Číslo listu vlastníctva:2006

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
607308/320bytový dom - 12-bytová jednotkaByt č. 12, vo vchode _ na 3.p., v bytovom dome 12-bytová jednotka, súp. č. 607, na parcele č. 308/320, spolu s podielom priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 7553/100000;

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Kučera FrantišekVeľké Leváre 607, 908 73 Veľké Leváre1/1
Kučerová AndreaVeľké Leváre 607, 908 73 Veľké Leváre1/1

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:02.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:71600.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:71600.00
Výška zábezpeky:35800.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6809000000005050337050, GIBASKBX, VS 11617, poz: meno dražitel
Najnižšie podanie:71600.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK6809000000005050337050, GIBASKBX, VS 11617, poz: meno vydra
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:V prospech draženej nehnuteľnosti je vecné bremeno na parc. č. 308/320, ktoré je v prospech vlastníkov bytov, v dome spočívajúce v práve stavby, v práve vstupu a prechodu. Predstavuje zákonné vecné bremeno (resp. právo zodpovedajúce vecnému bremenu). Predmetné právo musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie. Iné závady alebo práva sa na nehnuteľnosti nevyskytujú s výnimkou aktuálne zapísaných záložných práv, ktoré preberá vydražiteľ bez započítania na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženej nehnuteľnosti. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Nevyskytujú sa závady alebo práva, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Prednostným záložným veriteľom, v prospech ktorého bolo zriadené najstaršie záložné právo, je subjekt, ktorý udelil súhlas s vedením exekúcie na záloh a bude uspokojený v plnom rozsahu v rozvrhovom konaní rovnako ako aj záložní veritelia so skoršími záložnými právami ako exekučným záložným právom zriadeným pre 422Ex 116/17. Vzhľadom k tejto skutočnosti vydražiteľ nadobudne dražené nehnuteľnosti bez zaťaženia záložnými právami. Záložné práva viaznuce na nehnuteľnosti budú pri rozvrhu výťažku uspokojené podľa poradia ich vzniku.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
30.06.202210:00na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť (Družstevná 607, Veľké Leváre)

Ďalšie informácie

Zábezpeka Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť bezhotovostne na bankový účet súdneho exekútora vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., IBAN: SK6809000000005050337050, GIBASKBX, VS 11617, poznámka: meno dražiteľa alebo v hotovosti najneskôr v deň konania dražby do 9.45 hodiny, a to do rúk súdneho exekútora. Zloženie zábezpeky musí záujemca preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr 15 minút pred začiatkom dražby, t.j. do 9.45 hod. Dokladom je potvrdenie banky o zrealizovaní peňažnej operácie. V danom čase, t.j. do 9.45 hod, zároveň musí byť zábezpeka pripísaná na účet exekútora. Zábezpeka záujemcovi, ktorý sa nestane vydražiteľom, bude vrátená bezodkladne, a to spôsobom akým bola zložená. Spôsob zaplatenia najvyššieho podania Najvyššie podanie urobené na dražbe je povinný vydražiteľ uhradiť v lehote 10 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na bankový účet súdneho exekútora vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., IBAN: SK6809000000005050337050, GIBASKBX, VS 11617, poznámka: meno vydražiteľa alebo v hotovosti do rúk súdneho exekútora. Obhliadka nehnuteľnosti Dňa 30.06.2022 o 10.00 hod na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť (Družstevná 607, Veľké Leváre), na základe predchádzajúceho telefonického a emailového dohovoru, sa pre záujemcov uskutoční obhliadka nehnuteľnosti; kontaktná osoba JUDr. Michal Dáni, tel. 0911 220 009, e-mail.: michal.dani@ske.sk. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženej nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 5 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na draženú nehnuteľnosť prístup.