Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:402EX/277/2019
Poradie dražby:Opakovaná

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Ailerová Iveta
Ulica:J. Bottu č. 21
PSČ + Obec:93401 Levice

Dátum a čas konania dražby

Dátum:25.07.2022
Čas:09:00

Miesto konania dražby

Ulica:J. Bottu 21
PSČ + Obec:93401 Levice

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Nitra
Obec:Ivanka pri Nitre
Katastrálne územie:Ivanka pri Nitre
Číslo listu vlastníctva:1631

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
1045268zastavané plochy a nádvoria

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
1741045rodinný dom

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
Hrušovský VrastislavIvanka pri Nitre, Novozámocká 3901/2
Jarmila ŠurábováIvanka pri Nitre, Vinohradská 11/2

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:03.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:68000.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:
Výška zábezpeky:25687.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3975000000004019503968
Najnižšie podanie:51375.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Áno     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:SK3975000000004019503968
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Vydražiteľ má právo vec držať už od udelenia príklepu, teda skôr, ako najvyššie podanie zaplatí a exekučný súd rozhodne o schválení príklepu, udelením príklepu povinný stráca právo držby nehnuteľnosti
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:bez závad po udelení príklepu prechádzajú úžitky nehnuteľnosti na vydražiteľa

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
11.07.202210:00Ivanka pri Nitre, Novozámocká č. 390

Ďalšie informácie

Exekučné konanie vedené podľa ust. §-u 189 EP - rozdelením spoločnej veci predajom nehnuteľnosti, súd zrušil podielové spoluvlastníctvo strán sporu a toto spoluvlastníctvo vyporiadal nariadením predaja nehnuteľnosti , s tým, že výťažok z predaja nehnuteľnosti sa medzi strany sporu rozdelí rovným dielom. Najnižšie podanie bolo znížené na 3/4 ceny určenej znaleckým posudkom z dôvodu, že v predmetnej nehnuteľnosti má povinný trvalý pobyt .