Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:455/18
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rosina Július
Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:11.07.2022
Čas:08:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Topoľčany
Obec:Topoľčany
Katastrálne územie:Topoľčany
Číslo listu vlastníctva:2998

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
5347/91211zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha a nádvorie

Stavby

Súpisné číslo Parcelné číslo Druh stavby Popis stavby
36315347/9polyf.obj.-garáž.boxpolyf.obj.-garáž.box

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
CHALÁNI Vladimír r. ChalániĽ. Fullu 2526/27, 955 03 Topoľčany1/1 a 1/125

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:6400.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:6400.00
Výška zábezpeky:3200.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 45518
Najnižšie podanie:6400.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 45518
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: S výnimkou prechodu vlastníckeho práva k draženým nehnuteľnostiam neprechádzajú na vydražiteľa žiadne závady ani úžitky z dražených nehnuteľností.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.07.202209:00v mieste nehnuteľností v meste Topoľčany

Ďalšie informácie

Presná špecifikácia predmetu dražby: Predmetom dražby je garážový box č. 24 (vo vlastníctve CHALÁNI Vladimír r. Chaláni, Ľ. Fullu 2526/27, Topoľčany, PSČ 955 03, SR, vo vlastníckom podiely 1/1) v nebytovom priestore č. 2 nachádzajúcom sa na 1.p. v polyfunkčnom objekte so súpisným číslom 3631 stojacom na parcele 5347/9, ktorý je zapísaný Okresným úradom Topoľčany na liste vlastníctva číslo 2998 pre okres Topoľčany, obec Topoľčany, katastrálne územie Topoľčany. Ďalej je predmetom dražby spoluvlastnícky podiel 1/125 priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 1/125 k pozemku – parcelné číslo 5347/9 zapísaný Okresným úradom Topoľčany na liste vlastníctva číslo 2998 pre okres Topoľčany, obec Topoľčany, katastrálne územie Topoľčany ( jedná sa o spoluvlastnícky podiel spoluvlastníka CHALÁNI Vladimír r. Chaláni, Ľ. Fullu 2526/27, Topoľčany, PSČ 955 03, SR). Kontakt na exekútora 038 5300 730, 0905 695 798 Žiadam prípadných záujemcov o obhliadku draženej nehnuteľnosti, aby za účelom prejavenia záujmu o účasť na obhliadke kontaktovali telefonicky exekútorský úrad aspoň 2 pracovné dni pred obhliadkou. Uvedené je nevyhnutné pre zabezpečenie vstupu na nehnuteľnosť. Žiadam prípadných účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky nenosili na dražbu v hotovosti, ale aby ich vkladali resp. prevádzali na účet exekútora uvedený v dražobnej vyhláške. Uvedené je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia konania dražby riadne a včas. Dôrazne žiadam, aby každý zložiteľ zábezpeky, ktorý ju vkladá alebo prevádza na účet exekútora dodržal vyššie uvedený variabilný symbol, a uviedol do poznámky pri vklade alebo prevode svoje identifikačné údaje, ktoré jeho vklad alebo prevod odlíšia od vkladov alebo prevodov iných účastníkov dražby. Zároveň je potrebné doklad o úhrade doniesť so sebou na dražbu. Žiadam právnické osoby, ktoré sa zúčastnia dražby ako dražitelia, aby na dražbu ich zástupca doniesol originál alebo overenú kópiu listiny, ktorá ho oprávňuje za právnickú osobu konať.