Detail dražobnej vyhlášky

Dražobná vyhláška

Typ dražby:Dražba nehnuteľnosti
Číslo exekučného konania:824/10
Poradie dražby:Prvá

Exekútorský úrad

Exekútor:JUDr. Rosina Július
Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Dátum a čas konania dražby

Dátum:11.07.2022
Čas:14:00

Miesto konania dražby

Ulica:Stummerova 1553/47
PSČ + Obec:95501 Topoľčany

Označenie nehnuteľnosti

Kraj:Nitriansky kraj
Okres:Topoľčany
Obec:Veľké Ripňany
Katastrálne územie:Veľké Ripňany
Číslo listu vlastníctva:209

Parcely

Parcelné číslo Výmera v m2 Druh pozemku Popis nehnuteľnosti
22/1462záhradazáhrada
23/198zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha a nádvorie
23/292zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha a nádvorie
23/3267zastavaná plocha a nádvoriezastavaná plocha a nádvorie

Vlastník

Priezvisko Meno / Názov Miesto TP / Sídlo Podiel
SUCHÁŇ Jozef r. Sucháň a Margita SUCHÁŇOVÁ r. SedlárováŠurianky č. 101, Šurianky 951 263/4

Dátum vyhlásenia termínu dražby

Dátum:05.06.2022

Zábezpeka a podanie

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti/hnuteľného majetku určená znaleckým posudkom:8100.00
Reálna cena draženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:8100.00
Výška zábezpeky:4050.00
Cena:Podľa znaleckého posudku
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 82410
Najnižšie podanie:8100.00
Spôsob zaplatenia:Hotovosť v pokladni: Nie     Bankovým prevodom: Áno
Bankové spojenie:VÚB, a.s. č. účtu SK 38 0200 0000 0022 7797 9855, VS 82410
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez počítania na najvyššie podanie:Závady, ktoré je vydražiteľ povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti/hnuteľného majetku:Odovzdanie vydraženého spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach vydražiteľovi sa riadi ustanoveniami § 150 Exekučného poriadku. Po udelení príklepu môže sa vydražiteľ ujať držby vydraženej veci, o tom je povinný upovedomiť exekútora. Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie vydraženej nehnuteľnosti/hnuteľného majetku vydražiteľovi:Prechod závad a úžitkov z nehnuteľností: S výnimkou prechodu vlastníckeho práva k draženému spoluvlastníckemu podielu na nehnuteľnostiach neprechádzajú na vydražiteľa žiadne závady ani úžitky z draženého spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach.

Čas a miesto konania obhliadky veci

Dátum Čas Miesto
07.07.202211:00v mieste nehnuteľností v obci Veľké Ripňany

Ďalšie informácie

Stavba zapísaná Okresným úradom Topoľčany na liste vlastníctva číslo 209 okres Topoľčany, obec Veľké Ripňany, katastrálne územie Veľké Ripňany – rodinný dom so súpisným číslom 65 na parcele 23/1, nie je predmetom dražby a to z dôvodu, že táto stavba bola odstránená a už neexistuje. Kontakt na exekútora 038 5300 730, 0905 695 798 Žiadam prípadných záujemcov o obhliadku draženej nehnuteľnosti, aby za účelom prejavenia záujmu o účasť na obhliadke kontaktovali telefonicky exekútorský úrad aspoň 2 pracovné dni pred obhliadkou. Uvedené je nevyhnutné pre zabezpečenie vstupu na nehnuteľnosť. Žiadam prípadných účastníkov dražby, aby svoje dražobné zábezpeky nenosili na dražbu v hotovosti, ale aby ich vkladali resp. prevádzali na účet exekútora uvedený v dražobnej vyhláške. Uvedené je nevyhnutné z hľadiska zabezpečenia konania dražby riadne a včas. Dôrazne žiadam, aby každý zložiteľ zábezpeky, ktorý ju vkladá alebo prevádza na účet exekútora dodržal vyššie uvedený variabilný symbol, a uviedol do poznámky pri vklade alebo prevode svoje identifikačné údaje, ktoré jeho vklad alebo prevod odlíšia od vkladov alebo prevodov iných účastníkov dražby. Zároveň je potrebné doklad o úhrade doniesť so sebou na dražbu. Žiadam právnické osoby, ktoré sa zúčastnia dražby ako dražitelia, aby na dražbu ich zástupca doniesol originál alebo overenú kópiu listiny, ktorá ho oprávňuje za právnickú osobu konať.